Till totalförsvaret räknas en rad myndigheter och organisationer.
Du som är eller har varit operativt verksam inom någon av ovanstående
verksamheter kan söka bidrag från Kungafonden


Till totalförsvaret räknas en rad myndigheter och organisationer. Du som är eller har varit operativt verksam inom någon av ovanstående verksamheter kan söka bidrag från Kungafonden

Skadad i totalförsvaret.

Kungafonden ger stöd till personer som blivit skadade eller sjuka vid tjänstgöring inom, eller i samband med, totalförsvarets verksamhet. Bland de flertal myndigheter/organisationer som totalförsvaret omfattar kan du som är verksam inom någon av följande verksamheter söka bidrag: Försvarsmakten, räddningstjänsten samt Polisen, Kustbevakningen och Tullverket.
Fonden grundades 1943 med en idé om ett extra socialt skyddsnät långt innan det blev ett begrepp.
Fondens verksamhet syftar främst till att rehabilitera dig som skadats eller blivit sjuk och till att förbättra dina möjligheter till ett fungerande liv.

Kungafondens stödjande verksamhet ska ses som ett komplement dels till arbetsgivarens ansvar i samband med skada, sjukdom och dödsfall samt dels till försäkringssystemet och det sociala skyddsnätet i övrigt.
Kungafonden verkar också förebyggande genom att stödja forskning och andra insatser i anknytning till fondens verksamhet vars syfte är att minimera risken för och effekterna av skador.

Vad krävs för bidrag?

Du som är i behov av ekonomiskt stöd på grund av skada, sjukdom eller dödsfall (efterlevande) som inträffat under något av följande förhållanden kan få stöd från fonden:

• Tjänstgöring till följd av totalförsvarsplikt

• Annan utbildning eller tjänstgöring inom totalförsvaret som har direkt samband med respektive enhets/organisations försvars-, beredskaps- eller krigsuppgifter

• Internationell insats/mission

• Operativ tjänstgöring inom Försvarsmakten, räddningstjänsten, Kustbevakningen, Tullverket och Polisen

• Tjänstgöring under åren 1940-45 i nordiska förbandsenheter och stadigvarande bosatt i Sverige

• Skada som inträffat under resa till och från plikttjänstgöring eller frivilligtjänstgöring inom totalförsvaret. Bidrag kan normalt inte lämnas för skada som inträffar under resa till och från arbete.

• Kungafonden ger inte bidrag till ideell skada som sveda och värk som avser fysiskt och psykiskt lidande. Inte heller till inkomstbortfall. Detta regleras och ersätts av myndigheter och försäkringsbolag.
Varje ansökan prövas individuellt.

Kungafonden

Stöd till ett bättre liv.

Kungafonden kan i första hand lämna stöd i situationer när andra stödåtgärder, till exempel från arbetsgivare (huvudansvar rehabilitering), försäkringsinstanser och sjukvården inte räcker till.
När vi beslutar om bidrag tittar vi på ändamålet med bidraget – det ska givetvis vara kopplat till din skada/sjukdom, till att och hur du ska bli bättre och få ett liv som fungerar bättre än idag.
Men vi kan även besluta om att ge specifika bidrag utan att du fått hjälp från annat håll först.

Din ansökan prövas efter de särskilda behov du har. Den ekonomiska hjälpen du kan få kan till exempel avse:

  • Kostnader under rehabiliteringstid, för sjukgymnastik, psykologstöd, utrustning för träning eller för vistelse på rehabiliteringscentra
  • Tekniska hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet
  • Vissa merkostnader i samband med omskolning.

Kungafonden

Här hittar du ansökningsblankett.

Är du operativt verksam inom Försvarsmakten, Polisen, Kustbevakningen, Tullen eller räddningstjänsten kan du söka bidrag från Kungafonden.

Vill du ansöka om bidrag kan du ladda ner ansökningsblanketten som pdf-fil här nedan. Du bör söka stöd från fonden innan du köpt till exempel ett hjälpmedel.
Klicka på länken nedan, så får du upp blanketten för ansökning av bidrag. (Det kräver att du har Adobe Reader installerat. Har du inte det klicka på länken ”Ladda ner Acrobat Reader” nedan för gratis nedladdning).
Blanketten du får upp är möjlig att fylla i direkt på skärmen.
Efter att du fyllt i blanketten ska du skriva ut den och posta till Kungafonden. Du kan också kontakta kansliet, så skickar vi en blankett med post.

Bifoga kopior på aktuella läkarintyg och dokument som bekräftar dina uppgifter i ansökan.
OBS! Skicka inte ansökan digitalt via mejl eftersom den innehåller uppgifter som ska vara sekretesskyddade.
Du kan även skriva ut blanketten och fylla i den för hand. Om du har frågor, mejla till info@kungafonden.se

Ansökan postas till:
Kungafonden, Box 2218, 103 15 Stockholm.

Ladda ner Ansökan
Ladda ner Acrobat Reader
Läs vår GDPR policy

Kungafonden

Så hanteras din ansökan.

När din ansökan kommer in till oss hanteras och behandlas den på Kungafondens kansli. Kungafondens bidragsdelegation, som sammanträder sex gånger per år, prövar din ansökan och beslutar om den kan beviljas.
I varje enskilt fall görs en behovsprövning där även dina ekonomiska förhållanden vägs in. Alla uppgifter som du lämnar till Kungafonden behandlas strikt konfidentiellt.

I och med att du postar (inte mejlar) ansökan, bilagor, och intyg med mera till oss minimeras risken för att dina personuppgifter ska komma i orätta händer. Förutom ditt personnummer arkiveras alla uppgifter från dig på papper. Omodernt men säkert!
Utbetalning av bidrag görs snarast efter beslut i bidragsdelegationen. Alla bidrag från Kungafonden är skattefria.

Kungafonden

Stöd till forskning.

Hur mår Försvarsmaktens militära utlandsveteraner efter hemkomst? Vilka egenskaper gör en polis bäst lämpad att arbeta i Nationella Insatsstyrkan.
Frågor som, väl besvarade, kan leda till viktiga kunskaper och direkt avgörande insikter för förebyggande av sjukdom och skador – och två exempel på forskningsprojekt som Kungafonden beviljat anslag till.
En viktig del av fondens verksamhet är just att genom ekonomiska bidrag stödja forskning som kan vara till nytta för en eller flera av de myndigheter som Kungafonden kan ge bidrag till.

Gällande Polisen beviljade fonden medel till forskning kring extrem stress och exekutiva funktioner. Projektet, (avslutat 2023), syftade till att utvärdera om mätningar av exekutiva funktioner kan förutsäga vilka individer som lämpar sig för arbete i Polisens Nationella Insatsstyrka.
Gällande Försvarsmaktens hemvändande utlandsveteraner var syftet att undersöka svenska militära utlandsveteraners psykiska och fysiska hälsa, eventuell våldsbrottslighet samt skilsmässa och giftermål efter hemkomst. (Projektet slutfört 2019)

Kungafonden

Exempel utdelade bidrag.

Trafikolycka under utryckning
Brandman inom räddningstjänsten fick svåra skador på rygg, nacke och ben vid trafikolycka under utryckning. Olyckan har medfört bestående invaliditet. Kungafonden har lämnat bidrag till massagebehandlingar, behandlingar hos kiropraktor, hemmagym samt tekniska hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet, som åkgräsklippare och snöslunga.

Dykolycka – förlorade båda armarna
Civilanställd snickare i Försvarsmakten höll på med dykningsarbete under reparation av ett fartyg när han sögs in i en lucka. Olyckan medförde att han tvingades amputera båda armarna.
Kungafonden har bidragit med handikappanpassad bil, rehabiliteringsvistelser och hjälpmedel i det dagliga livet som trädgårdstraktor, snöslunga, åkgräsklippare.

Skada vid frivillig försvarsutbildning
En kvinna skadade rygg och knä under en tillämpningsövning i samband med frivillig försvarsutbildning.
Kungafonden har bidragit med årskort för träning på gym, vattenträning, specialanpassade skor, tränings- och rehabiliteringsresor.

Fall gav nack- och ryggskador
Yrkesofficer fick bestående nack- och ryggskador vid fall ombord på Försvarsmaktens fartyg.
Kungafonden har bidragit med reglerbar säng, handikappanpassning av badrum, inköp av handikappanpassad bil och flera rehabiliteringsvistelser.

Skadad i ansiktet vid minexpolison
Värnpliktig soldat skadades av en larmmina under övning. Minan detonerade intill hans ansikte. Han fick brännskador, syn- och hörselskada och tinnitus.
Kungafonden har bidragit med anpassning av arbetsrum i hemmet under studietid, flera rehabiliteringsvistelser och kostnader för ledsagare under dessa vistelser.

Ryggskada efter olycka vid biljakt
Polisman fick bestående nack- och ryggskada vid trafikolycka under utryckning för att stoppa en förare som smitit från en trafikkontroll.
Kungafonden har bidragit med massage- och kiropraktorbehandlingar, träningshjälpmedel i hemmet, årskort för simning och träning med personlig tränare.

Kungafonden

Ja, hallå! Här kan du nå oss.

Den mesta av den information du behöver för att se om du är berättigad till bidrag och hur du ansöker finns att hitta här på webbplatsen. Har du frågor kring Kungafondens bidrag eller andra frågor om Kungafonden är du välkommen att kontakta vårt kansli.

KANSLICHEF: Heléne Rådemar

TELEFON: 08 – 700 06 21
E-POST: info@kungafonden.se
POSTADRESS: Kungafonden, Box 2218, 103 15 Stockholm

Kungafonden

Insamling grundplåt till fonden.

Kungafonden tillkom genom en riksinsamling 1943 i samband med den förstärkta försvarsberedskapen. Initiativet kom från flera av landets främsta företrädare för regeringen, försvarsmakten, frivilliga försvarsorganisationer, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt flera andra sammanslutningar.

Bakgrunden till bildandet av Kungafonden var några svåra militära olyckor som engagerade hela svenska folket, i en tid när det sociala skyddet ännu var dåligt utbyggt. De olyckor som man närmast tänkte på var färjeolyckan i Armasjärvi och högtryckssprängningen av pansarbåten Gustaf V 1940.

Hårsfjärdenolyckan 1941 där jagarna Göteborg, Klas Horn och Klas Uggla efter explosioner sattes i brand och sjönk snabbt samt minsprängningen av ubåten Ulven 1943. Vid samtliga olyckor omkom flera personer.

Dåvarande kung Gustaf V ställde sig som beskyddare för insamlingen och gav fonden namnet ”Kungafonden Med folket för fosterlandet”. Insamlingen pågick under åren 1943 till 1946. Inledningsvis skedde detta genom en 1-kronas-insamling. Därefter följde olika aktiviteter. En del tämligen spektakulära och uppmärksammade. Insamlingen gav drygt 5 miljoner kronor.

Kungafonden

Kungafondens organisation.

Kungafondens verksamhet bedrivs av en styrelse med ett kansli och under överinseende av 22 huvudmän. Statsministern är huvudmännens ordförande. Kung Carl XVI Gustaf är fondens beskyddare.

KUNGAFONDENS STYRELSE

ORDFÖRANDE
Fd Rikslottachef Annette Rihagen

VICE ORDFÖRANDE
Departementsråd Per Bolinder

KASSAFÖRVALTARE
Direktör Ulf Hjalmarsson

BITRÄDANDE KASSAFÖRVALTARE
Gunilla Lagerqvist

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Flottiljamiral Bo Berg
Enhetschef Anders Edstam
Enhetschef Cecilia Edström
Polisintendent/Sektionschef Per Engström
Kommunikationschef Eva Lindhé
Kommendör Fredrik Peedu
Kammarrättslagman Mikael Westberg

Kungafondens kansli:

Kanslichef Heléne Rådemar
Telefon: 08 – 700 06 21
E-post: info@kungafonden.se

Rulla till toppen