Personuppgiftspolicy

Stiftelsen Kungafonden Med folket för fosterlandet

Du som söker bidrag hos Kungafonden ska kunna känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och att vi tar din personliga integritet på största allvar. I alla sammanhang där vi på Kungafonden behandlar personuppgifter vidtas åtgärder för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten. Kungafonden är en stiftelse med det fullständiga namnet Stiftelsen Kungafonden Med folket för fosterlandet, här benämnd Kungafonden.

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande kraven och reglerna som anges i dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en EU-förordning som antas som lag av respektive EU-land. Lagen, nedan benämnd Dataskyddslagen, gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter PUL (Personuppgiftslagen).
Dataskyddslagen innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt.

Ett grundläggande krav i Dataskyddslagen är också att du som uppgiftslämnare ska ge ditt aktiva samtycke till att personuppgifter om dig samlas in och behandlas.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd när du kontaktar Kungafonden och när du söker bidrag hos Kungafonden.

När och vilka personuppgifter behandlar vi?
Kungafonden behandlar personuppgifter utifrån den information du själv lämnar vid ansökan om bidrag eller uppgifter om dig som registreras när vi behandlar din ansökan, till exempel från Försäkringskassan. I Kungafonden gäller huvudregeln att dina personuppgifter omfattas av tystnadsplikt. Den personuppgiftsansvarige (stiftelsen Kungafonden) och våra handläggare som behandlar dina personuppgifter är bundna av sekretessavtal.

De uppgifter som vi på Kungafonden efterfrågar och behandlar är exempelvis person- och kontaktinformation samt så kallade känsliga personuppgifter som rör medicinska, sociala och ekonomiska förhållanden – i syfte att kunna bedöma om du kan få bidrag från fonden.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Men observera att Kungafonden då inte, med bibehållet stöd i lagen, kan fortsätta att behandla dina personuppgifter. Det innebär också att vi inte kan fortsätta att behandla en pågående ansökningsprocess.

På Kungafonden behandlar vi även personuppgifter som anges i samband med ansökningar om bidrag till verksamhet som syftar till att förebygga eller begränsa orsaker till skador och sjukdomar. Det gäller framför allt stöd till olika forskningsprojekt.

Personuppgifter behandlas också för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag, som redovisning enligt bokföringslagen mm.

Rätten att behandla personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i din ansökan, eller som registreras i övrigt i samband med ansökan, behandlas av den personuppgiftsansvarige (Kungafonden) för att pröva om du kan få bidrag från fonden samt för övrig administration av ansökningar. För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddslagen (GDPR). Det kallas för en rättslig grund.

Den rättsliga grunden för Kungafondens behandling av dina personuppgifter är samtycke. Med det menas att när du ansöker om bidrag från Kungafonden ska du även ge ditt samtycke till att dina personuppgifter får behandlas av fonden. När du kryssar i därför avsedd ruta och skriver under ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som bidragsansökan omfattar. Det gäller även när ansökan innefattar känsliga personuppgifter. Du godkänner även att vi behandlar personuppgifter vi kan begära in från andra, så som läkare och Försäkringskassan.

Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna bedöma ansökan och dela ut bidrag ur fonden. Och för att vi ska kunna fullgöra våra övriga åtaganden.

En annan rättslig grund för att behandla de personuppgifter du lämnar till oss eller vi samlar in är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en så kallad rättslig förpliktelse. Det kan handla om att Kungafonden ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Till exempel för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller rapportering till Skatteverket.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att kunna behandla en ansökan om bidrag. Är det aktuellt med förnyade bidrag/nya ansökningar från samma person under en längre period sparas alltså personuppgifter så länge det är motiverat.

Uppgifter sparas också för att Kungafonden ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag, se nedan.

När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för att hantera din ansökan och eventuellt betala ut ekonomiskt stöd till dig sparar vi personuppgifterna så länge som lagen kräver. Det gäller till exempel för att uppfylla krav på bokföring och övriga rättsliga krav. Dina personuppgifter kommer vara sparade som längst 10 år för att därefter arkiveras.

Om du som sökande inte är inom den krets som kan få bidrag från Kungafonden och bidrag därmed inte kan beviljas, kommer dina personuppgifter att omgående raderas. Detsamma gäller även om ansökan inte rör förhållanden inom Kungafondens ansvarsområde.
Bidragsärenden behandlas alltid strikt konfidentiellt.

Kungafondens avtalsparter
I samband med hantering av bidragsärenden mm överför Kungafonden viss information/vissa personuppgifter till parter som fonden har avtal med. Vi vidtar då alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.

En avtalspart är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 502032-9081, som för Kungafondens räkning administrerar utbetalningar av bidrag.
Banken får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än vad avtalet anger.

En annan avtalspart är Oderland webbhotell AB, 556680-8746, där Kungafondens hemsida www.kungafonden.se och e-postfunktionerna har sin plattform.

Oderland får inte använda Kungafondens data för något annat ändamål än vad avtalet anger.

På Kungafondens hemsida använder vi så kallade cookies där den rättsliga grunden är intresseavvägning.

Cookies är små textfiler som lagras i användarens dator och som hjälper till när vi räknar unika besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. När våra besökare kommer till vår förstasida möts de vid sitt första besök av en kort information om att vi använder cookies. Besökaren kan också aktivt ange att denne förstår användningen av cookies och kan då fullt ut använda webbplatsens funktionalitet.

Kungafondens kansli är beläget på myndigheten Kammarkollegiet, 202100-0829, i Stockholm. Kungafonden är däremot inte en myndighet utan en fristående stiftelse. Ansökningar och bidragsärenden är inte en allmän handling och inte tillgängliga för allmänheten.

Vi kräver regelmässigt att våra parter tillämpar skydd för den personliga integriteten och att reglerna i Dataskyddslagen (GDPR) efterföljs.

Din rätt att få veta vilken information om dig som finns sparad
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Kungafonden och har därmed rätt att:
a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
d) invända mot behandlingen,
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Kungafonden som du själv har tillhandahållit Kungafonden och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Kungafonden i det enskilda fallet. Om du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran.
Skicka begäran till:
Stiftelsen Kungafonden
Box 2218
103 15 Stockholm

Återkalla ditt samtycke
Du kan även återkalla ditt samtycke genom att skriva till Kungafondens kansli. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av dig som bidragssökande samt innehålla uppgifter om namn, personnummer och adress.
Skicka begäran till:
Stiftelsen Kungafonden
Box 2218
103 15 Stockholm

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig Stiftelsen Kungafonden
Stiftelsen Kungafonden Med folket för fosterlandet, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet.
Kungafonden bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Stiftelsen Kungafonden Med folket för fosterlandet (org.nr 802007-1927)
Personuppgiftsansvarig
Box 2218
103 15 Stockholm
Telefon: 08-700 06 21

Rulla till toppen